Co je to společnost s ručením omezeným?

20.9.2013
Kategorie: Zakládání společností

Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která se společně s akciovou společností řadí mezi kapitálové společnosti.

Tento typ společnosti může být založen minimálně jednou osobou, maximálně pak 50 lidmi. Ještě před založením společnosti musí zakladatelé splatit vklad, který činí pro každého společníka minimálně 20 000Kč.

Vklady přitom mohou mít peněžitou i nepeněžitou formu. U nepeněžitého vkladu je ale nutné doložit jeho hodnotu oceněnou znalcem. Společnost s ručením omezenýmPřed založením společnosti je nutné, aby byla splacena celá výše nepeněžitých vkladů, alespoň 30% peněžitých vkladů a emisní ážio.

V případě, že organizaci zakládá jediný společník, je společnost založena po podepsání zakladatelské listiny. Společenská smlouva se podepisuje v případě, že společnost zakládají minimálně dva společníci. Základní kapitál, který je tvořen peněžitými i nepeněžitými vklady všech společníků, je u společnosti s ručením omezeným stanoven ve výši 200 000Kč.

Hned od prvního roku, ve kterém společnost s ručením omezeným dosáhne zisku, je ze zákona povinna tvořit rezervní fond. Ten musí v prvním roce tvořit 5% z čistého zisku. Povinná výše rezervního fondu je 10% základního kapitálu. Jestliže bude společnost nucena čerpat z tohoto fondu, musí být v následujícím roce tato výše dorovnána k zákonem stanovené částce.

Společnost ručí za své závazky celým svým majetkem. Společníci ručí za své závazky společně a nerozdílně, a to do výše všech nesplacených vkladů.

Nejdůležitějším orgánem je valná hromada, jejímž úkolem je schvalování účetní závěrky. Statutárním orgánem společnosti je jednatel, který společnost zastupuje v obchodních záležitostech. Kontrolní činnost podniku provádí dozorčí rada.

Společnost s ručením omezením je možné zrušit z několika důvodů, mezi které patří především smrt společníka, zrušení právnické osoby nebo uplynutí lhůty. Společnost s ručením omezeným zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

Co je to společnost s ručením omezeným?
Ohodnotit recenzi

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejlepsi

Co je to společnost s ručením omezeným?
Ohodnotit recenzi

Co je to společnost s ručením omezeným?
Ohodnotit recenzi